Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovania portálu: rezervacie.nemocnicapp.sk

1. Prevádzkovateľ, Poskytovateľ - Základné ustanovenia.

1.1. Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý zabezpečuje prevádzku portálu a realizáciu objednávok klienta u poskytovateľa.
Nemocnica Poprad, a. s.,
Banícka č. 803/28,
05845 Poprad,
IČO: 36513458, DIČ: 2022127657
(ďalej len Prevádzkovateľ)

1.2. Užívateľ Portálu je akákoľvek plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a vedome alebo nevedome navštívi portál, má záujem o služby a / alebo informácie, nachádzajúce sa na Portáli Prevádzkovateľa. Používateľ dobrovoľnou registráciou bez výhrad akceptuje všetky Všeobecné podmienky prevádzkovania portálu: rezervacie.nemocnicapp.sk (ďalej len VPP) a zaväzuje sa ich dodržiavať bez akýkoľvek výhrad. ( Ďalej len Používateľ. ) Používateľ je výlučne osoba ktorá už bola vyšetrená v ambulanciách prevádzkovateľa.

1.3 Používateľ portálu nemusí byť súčasne pacientom. Pre účely týchto VPP je pacientom akákoľvek fyzická osoba, ktorej prevádzkovateľ poskytuje alebo má poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Nie je však vylúčené, aby Používateľom Portálu a pacientom bola tá istá osoba.

1.4. Internetový online elektronický objednávací systém – portál na rezerváciu termínov klientov v zdravotníckych zariadeniach.: rezervacie.nemocnicapp.sk
( Ďalej len Portál. )

2. Pravidlá Používania, Registrácia

2.1. Prístup do všetkých zón na Portáli a využívanie jeho informácií alebo služieb sú podmienené najmä úplným a bezvýhradným súhlasom so znením týchto VPP formou vytvorenia „cookies“, zahŕňajúcim i súhlas na elektronické zasielanie faktúr, a dobrovoľnou registráciou Používateľa s pravdivým a úplným vyplnením a odoslaním registračného formulára.

2.2.Používateľ si zaregistruje na Portáli svoje kontaktné údaje v rozsahu podľa bodu 2.3 tohto článku, z dôvodu adresného objednávania sa k ponúkaným službám.

2.3. Pri online registrácii na Portáli Používateľ poskytne o sebe aktuálne a pravdivé údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, e-mailová adresa potrebné na jeho registráciu podľa formulára, ktoré sa následne budú používať pri komunikácii s ním a pri objednávaní na služby. Údaje uvedené v registrácii je Používateľ povinný v prípade ich zmeny sám v čo najkratšom čase aktualizovať. Ak sa údaje uvádzané Používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne akákoľvek pochybnosť o ich pravdivosti, rovnako to platí aj v prípade nekorektného využívania Portálu zo strany Používateľa, má Prevádzkovateľ Portálu právo na okamžité zrušenie jeho registrácie a vymazanie údajov bez akejkoľvek výzvy a náhrady. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu či nepriamu škodu, ktorá môže Používateľovi vzniknúť v dôsledku používania Portálu, registrácie alebo zrušenia registrácie, ani z dôvodu nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených Používateľom.

2.4. Používateľ je oprávnený využívať služby Portálu iba pre svoju osobnú potrebu, iba pre objednávanie svojej osoby na lekárske vyšetrenia.

2.5. Všetky služby a informácie na Portáli sú poskytované Používateľom bezplatne, pokiaľ nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nie je zodpovedný za akékoľvek prípadné škody spôsobené Používateľovi používaním Portálu a taktiež ani v nasledovných prípadoch:
A/ nefunkčnosťou technológií, softvérov, alebo nedostupnosťou z dôvodu poškodenia softvéru alebo hardvéru alebo treťou osobou,
B/ nefunkčnosťou, úplnou alebo čiastočnou nedostupnosťou služby,
C/ výpadkom konektivity alebo nedostupnosťou siete internet,
D/ v prípade výpadku elektrickej energie,
E/ akoukoľvek inou príčinou, alebo následkom používania služby,
F/ zásahom vyššej moci / živelná pohroma, krádež, útok na systém a podobne.

2.6. Používateľ je povinný uchovávať svoje prístupové meno a heslo do Portálu takým spôsobom, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. V prípade prezradenia alebo poskytnutia prístupového hesla úmyselného alebo z nedbanlivosti tretím osobám, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov ani služby.

2.7. Registrácia a užívanie Portálu je dobrovoľné a Používateľ má právo svoju registráciu kedykoľvek zrušiť, alebo služby Portálu nevyužívať.

2.8. Používateľ má neobmedzený prístup k svojej registrácii a informáciám o svojich zadaných objednávkach, pokiaľ nezruší svoju registráciu na Portáli zaslaním e-mailu alebo online.

3. Zodpovednosť Poskytovateľa, Prevádzkovateľa a Používateľa

3.1. Používateľ vyhlasuje, že v žiadnom prípade sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, alebo akokoľvek inak klamlivo a nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou pri využívaní Portálu a využívať služby pod inou identitou.

3.2. Používateľ vyhlasuje a súhlasí, že pri využívaní Portálu bude striktne dodržiavať všetky platné všeobecno-záväzné právne predpisy platné v Slovenskej Republike.

3.3. Používateľ vyhlasuje, že nebude v žiadnom prípade využívať služby Portálu v rozpore so všeobecne zaužívanými zásadami morálky a etiky.

3.4. Používateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny výhražný, škodlivý, nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, vulgárny, obscénny, nenávistný rasovo či etnicky orientovaný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia Slovenskej Republiky, alebo akýkoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy.

3.5. V prípade porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného vo VPP alebo porušením všeobecno-záväzných právnych predpisov platných v SR v súvislosti s použitím Portálu sa Používateľ vystavuje možnosti trestnoprávneho postihu.

3.6. Prevádzkovateľ neschvaľuje Používateľovi žiadnu komunikáciu, alebo údaje, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci alebo urážlivý text alebo materiál, ktorý je súčasťou takejto komunikácie, ktorému napomohlo využívanie Portálu Prevádzkovateľa.

3.7. Používateľ súhlasí, že nebude žiadnym spôsobom vedome alebo nevedome inštalovať alebo distribuovať súbory prostredníctvom Portálu, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný softvér alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača kohokoľvek alebo Portálu.

3.8. Používateľ nemôže zasahovať do sietí alebo narúšať siete spojené so službami Portálu

3.9. Používateľ nemôže používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nemôže pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku Portálu, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú tento Portál ponúka.

3.10. Používateľ nemôže vyvíjať žiadnu činnosť vedúcu k nezmyselnej, zbytočnej a neprimerane veľkej sieťovej alebo procesorovej záťaži na technológii Prevádzkovateľa.

3.11. Registráciou a prístupom k službe Používateľ vyjadruje svoj súhlas, že nebude používať žiadne automatizované prostriedky pre prístup k službe ako sú: roboty, skripty, agenti alebo iné programové a automatizované prostriedky a to v žiadnom prípade.

3.12. Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Používateľovi prístup k službe, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek bod týchto VPP alebo ak vzniklo podozrenie porušenia týchto podmienok, a to bez akejkoľvek náhrady. Zrušenie prístupu je výlučne na rozhodnutí Prevádzkovateľa, bez povinnosti túto skutočnosť oznamovať alebo zdôvodňovať Používateľovi.

4. Autorské práva

4.1. Design, značka, meno Portálu a jeho kompletný obsah včítane obsahu vytvoreného Používateľom sú výlučným vlastníctvom Prevádzkovateľa a jeho dodávateľov. Kopírovanie a následné zverejnenie akejkoľvek obrazovej, textovej alebo zdrojovej časti obsahu Portálu alebo zdrojového kódu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

5. Ukončenie používania služby

5.1. Ukončenie služby Prevádzkovateľom: Prevádzkovateľ môže ukončiť Používateľovu registráciu okamžite z akýchkoľvek dôvodov a bez akejkoľvek náhrady, predovšetkým pri porušení týchto VPP Portálu. Používateľ nemá žiadny právny nárok na registráciu na Portáli alebo jeho využívanie a o jeho registrácii alebo jej zrušení rozhoduje v plnej miere Prevádzkovateľ. Zrušenie registrácie je výlučne na rozhodnutí Prevádzkovateľa, bez povinnosti túto skutočnosť oznamovať alebo zdôvodňovať Používateľovi.

5.2. Ukončenie používania služby Používateľom: Používanie služby môže Používateľ ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí alebo namieta niečo proti akémukoľvek ustanoveniu týchto VPP Portálu alebo ich neskoršej modifikácii, je povinný bezodkladne ukončiť používanie služby a zrušiť svoju registráciu. Zároveň Užívateľ zašle Prevádzkovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie e-mailom alebo online, kde uvedie svoje prístupové údaje (meno a heslo) a ID – identifikačný kód pokiaľ sa tento vyžaduje. Po overení identity Používateľa, Prevádzkovateľ zruší jeho registráciu.

6. Osobitné ustanovenia k rezervácii vyšetrenia prostredníctvom Portálu

6.1. Používateľ realizuje rezerváciu vyšetrenia v zariadeniach prevádzkovateľa prostredníctvom Portálu na základe elektronickej objednávky zverejnenej na Portáli. Objednávkou na Portáli Používateľ objednáva seba ako pacienta alebo inú osobu ktorú zastupuje ako pacienta, na vyšetrenie do odbornej, špecializovanej ambulancie prevádzkovateľa, si vyhradzuje právo zmeniť lekára v ambulancii bez predošlého oznámenia. Pri vypĺňaní elektronickej objednávky uvedie Používateľ svoje telefónne číslo, adresu a meno, priezvisko a dátum narodenia pacienta, ktorého na vyšetrenie objednáva. Portál umožní Používateľovi objednať v rovnaký deň a čas len jedno vyšetrenie. Používateľ je oprávnený mať v rovnakom čase objednané prostredníctvom Portálu maximálne 2 termíny vyšetrení na Používateľa, pričom každý z nich musí byť objednaný v inej ambulancii.

6.2. Objednávka sa stáva platnou jej riadnym vyplnením (v súlade s ustanoveniami týchto VPP) a jej odoslaním prostredníctvom Portálu za predpokladu, že Používateľ obdržal prostredníctvom Portálu na svoj kontaktný mail uvedený v registračnom formulári potvrdenie zvoleného termínu. Objednávka je platná do Portálom potvrdeného termínu vyšetrenia, alebo do zrušenia objednávky Používateľom.

6.3. Potvrdenie objednávky obsahuje okrem údajov o termíne objednaného vyšetrenia tiež identifikačný kód, ktorý slúži pre účely zrušenia objednávky, ktoré môže Používateľ vykonať prostredníctvom Portálu.

6.4. Používateľ, ktorý ma rezervovaný termín vyšetrenia, je povinný sa dostaviť na vyšetrenie včas a najneskôr 5 minút pred rezervovaným termínom sa zaregistrovať na recepcii prevádzkovateľa V prípade, že objednaný pacient mešká na vyšetrenie, ambulancia pokračuje vo vyšetrovaní pacientov, či už ďalším v poradí alebo pacientom neobjednaným. Meškanie MHD alebo dopravná zápcha sú dennou realitou Bratislavy a nie sú ospravedlnením pre neskorý príchod. Aj pri maximálnom úsilí môže prísť k meškaniu vyšetrenia zo strany ambulancie z dôvodu vyšetrenia akútnych stavov, či potrebe dlhšieho vyšetrenia predchádzajúceho pacienta. Preto na čas strávený v ambulancii prevádzkovateľa je potrebné mať časovú rezervu

6.5. Rezervácia termínu sa vzťahuje len na konkrétne pracovisko, kde bol termín rezervovaný. V prípade potreby návštevy iných pracovísk nadväzujúcich na návštevu rezervovaného pracoviska už termín garantovaný nie je.Rezervácia vyšetrenia sa vzťahuje len na konkrétnu odbornú ambulanciu, kde bolo vyšetrenie rezervované. V prípade potreby ďalších diagnostických prípadne liečebno-preventívnych postupov na iných pracoviskách/ambulanciách prevádzkovateľa už termín garantovaný nie je.

6.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť poradie pacientov. Pacienti vyžadujúci neodkladnú (akútnu) starostlivosť majú prednosť.

6.7. Pri prvej návšteve ambulancie je Klient povinný postupovať podľa platnej legislatívy a priniesť kópiu predošlých vyšetrení, prípadne prepúšťaciu správu.

6.8 Každý pacient je povinný:
a) registrovať sa pri každej návšteve na recepcii prevádzkovateľa
b) preukázať sa platným preukazom poistenca,
c) riadiť sa pokynmi ambulancie.

7. Záverečné podmienky a ustanovenia

7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Portáli. Zmena je platná a účinná a pre Používateľa záväzná dňom zverejnenia na internetovej stránke rezervacie.nemocnicapp.sk. Používateľ je povinný sa pravidelne sám oboznamovať so zmenami VPP. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto VPP Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

7.2. Prevádzkovateľ a Používateľ bez výhrad vyhlasujú, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania rezervacie.nemocnicapp.sk a jeho služieb sa riadia aktuálnym znením VPP a ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecno-záväzných právnych predpisov platných na území SR

7.3. Tieto VPP nadobúdajú platnosť dňa: 01.10.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje tieto VPP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Akákoľvek zmena alebo úpravy VPP je účinná vo vzťahu ku všetkým Používateľom zverejnením zmeny alebo úpravy VPP na internetovej stránke rezervacie.nemocnicapp.sk.

v Bratislave dňa 01.10.2020

Prevádzkovateľ: Nemocnica Poprad, a. s.